ஹெல்மட் போடாதவர்களை எழுதவைத்து காவல்துறை !!

இனி ஹெல்மட் போடாமல் வண்டி ஓட்டமாட்டேன்” என 50 முறை எழுதவைத்து அபராதமின்றி அனுப்பிய கேரள காவல்துறையினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.