ஷீரடி சாய்: பொன்மொழிகள்

8

பொறுமையாக இரு

நம்பிக்கையோடு இரு

நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை

அப்பா நான் இருக்கிறேன்

-ஷீரடி சாய்