ஷீரடி சாய்: பொன்மொழிகள்

13

உன் மீது நம்பிக்கை இருந்தால்

தோல்விக் கூட உன்னை நெருங்க பயப்படும்.

  • ஷீரடி சாய்