இந்தியா-அமெரிக்க தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் காலநிலை ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க புதிய சட்டம் அறிமுகம்.!

இந்தியா-அமெரிக்க தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் காலநிலை ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க ஒரு சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தூய்மையான எரிசக்தி தொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் எரிசக்தி பரிமாற்றம் குறித்து இந்தியாவுடன் இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான ஒரு மன்றத்தை நிறுவ   நேற்று அமெரிக்க செனட்டில் ஒரு சட்டம்  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், செனட் வெளியுறவுக் குழுவின் தரவரிசை உறுப்பினரான செனட்டர் ராபர்ட் மெனண்டெஸ் அறிமுகப்படுத்திய இந்த சட்டம், இந்தியாவுடனான   தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் காலநிலை ஒத்துழைப்பு சட்டம் இருவருக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்புக்கான முக்கிய மன்றமாக அமெரிக்கா-இந்தியா  CEPTP-ஐ நிறுவுகிறது.

CEPTP-யின் கீழ் தூய்மையான எரிசக்தி தொழில் நுட்பங்களில் கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல், இந்திய தூய்மையான எரிசக்தி சந்தையில் அமெரிக்க தனியார் முதலீட்டை ஊக்குவித்தல் மற்றும் இந்தியாவில் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திறனை வளர்ப்பதற்கான முன்முயற்சிகளை ஆதரித்தல் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், இந்த சட்டம் காலநிலை பின்னடைவு மற்றும் இடர் குறைப்பு தொடர்பான அமெரிக்க-இந்தியா ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிக்கிறது என்று ஒரு அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.