சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள் ..!உபதேசிக்கும் கிருஷ்ணர்

12

எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டோம்

என்று நினைக்கும் போது ஒன்றை

மறவாதீர் எதிர்காலம் என்ற ஒன்று உண்டு

-கிருஷ்ணர்