சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள் ..!உபதேசிக்கும் கிருஷ்ணர்

19

நம் செயல்களால் மற்றவர்கள்  வருந்தக் கூடாது

என நினைப்போர்  தான்

இங்கு பல சூழ்நிலைகளில் வருந்ததக்க நிலைக்கு

தள்ளப்பட்டுள்ளனர் மற்றவர்களால்

-பகவான் கிருஷ்ணர்