விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

14

பிறர் முதுகுக்கு

பின்னால் நாம் செய்ய

வேண்டிய ஒரே வேலை

தட்டிக் கொடுப்பது

மட்டும் தான்

– விவேகானந்தர்