விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

12

உயிரே போகும் நிலை வந்தாலும்

தைரியாத்தை கைவிடாதே

நீ சாதிக்க பிறந்தவன்

துணிந்து நில்

எதையும் வெல்

விவேகானந்தர்