2018 & 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு

2018 & 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி

By venu | Published: Oct 10, 2019 04:42 PM

2018 & 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2018-ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு போலந்த்துக்கான வோல்கா டோகார்ஸ்க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.2019-ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு ஆஸ்திரியாவின் பீட்டர் ஹான்கேவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Step2: Place in ads Display sections

unicc